Om oss

Freudianska föreningen bildades 1997 i Göteborg. Grundare och ordförande är psykoanalytiker, psykolog och docent i idé- och lärdomshistoria Per Magnus Johansson, vars CV finns genom att klicka HÄR.

Föreningen ger ut tidskriften Arche, vald till årets kulturtidskrift 2018, med texter om psykoanalys, humaniora och arkitektur. Föreningen driver också förlaget Arche Press. Alla som hyser ett intresse för psykoanalysen är välkomna att delta i föreningens verksamhet. Seminarieverksamhet sker på lördagar och söndagar och leds av Per Magnus Johansson. Cirka en gång i månaden ges öppna föreläsningar om ämnen inom psykoanalys, humaniora och arkitektur. Varmt välkomna!

Freudianska föreningen bildades i syfte att lämna ett bidrag till diskussionen om psykoanalysens teori och praktik, samt att försöka ge en mångfacetterad belysning av såväl dess historia som dess förhållande till andra vetenskapliga discipliner och till skönlitteratur, arkitektur och andra estetiska uttrycksformer. Ursprunget till Freudianska föreningen är tvåfaldigt: först och främst det öppna seminarium om Sigmund Freuds Psykoanalysens teknik som påbörjades hösten 1993 och hölls varannan onsdag i Haga i Göteborg. Dessutom fanns bland de första seminariedeltagare en önskan att diskutera psykoanalysen och organisationsformerna för utbildning av psykoanalytiker, vilket fungerade som en bidragande faktor till bildandet av föreningen.

Grundtanken med Freudianska föreningen är att var och en som på allvar hyser ett intresse för psykoanalysens teori, praktik, historia och förhållande till andra discipliner a priori skall vara välkommen att delta i föreningens verksamhet. Verksamheten utgörs å ena sidan av att ett antal föreläsare inbjuds varje termin; omkring åtta föreläsningar per år spridda på de två läsårsterminerna. De inbjudna föreläsarna kännetecknas av att de i olika sammanhang visat att de besitter ett kvalificerat sätt att tänka i frågor som berör föreningens verksamhet och/eller bedrivit forskning inom något av de fyra ovan nämna kunskapsaspekterna av psykoanalysen. Föreläsningarna är öppna och annonseras ut via en e-post-sändlista och sociala medier. Information om föreläsningar och föreningens övriga aktiviteter finns även att få på föreningens hemsida och facebooksida.

Några föreläsare har regelbundet återvänt till föreningen. De har en erfarenhet av den intellektuella miljön i Paris. Avsikten med att låta dessa föreläsare regelbundet återkomma är att ge föreningens medlemmar tillfälle att ta del av den erfarenhet som den franska psykoanalytikern Jacques Lacan (1901-1981) lade grunden till. Föreläsare från andra tanketraditioner och länder inbjuds också. Syftet är att ge ett internationellt perspektiv på psykoanalysens teori och praktik liksom dess historia. Därmed försöker föreningen erbjuda bättre möjligheter till en förståelse av hur psykoanalysen tagit form i Sverige och hur den dagsaktuella situationen gestaltar sig. Som föreläsare inbjuds även svenska författare och forskare som ägnat sig åt att förstå viktiga moment i psykoanalysens teori och praktik samt av den psykoanalytiska rörelsens utveckling eller som i sitt skrivande knyter an till den humanistiska tillhörighet som också är psykoanalysens. Ett annat viktigt tema gäller psykoanalysens förhållande till de stora institutionerna; kyrkan, staten, universitetet och den psykiatriska institutionen. 

Verksamheten består å andra sidan av ett söndagsseminarium som går av stapeln regelbundet på söndagar frånsett under skollov. Detta seminarium kan ses som fortsättningen på det öppna seminarium som startade hösten 1993. Det nuvarande söndagsseminariet startar i början av september och slutar sista söndagen i maj. Deltagare i seminariet blir man genom att anmäla sig till undertecknad, som fungerar som seminarieledare. Förutsättningen är ett aktivt deltagande, och som seminariedeltagare förbinder man sig att ha åtminstone en 75-procentig närvaro.

För tillfället är projektet Freudianska föreningen ett intellektuellt projekt, det vill säga att det syftar till att låta medlemmarna få del av en kunskap och en intellektuell diskussion i en miljö som avstått från att skapa någon hierarkisk struktur kring de olika medlemmarnas faktiska kunskaper eller kompetens. Verksamheten strävar inte heller efter att underordna sig det svenska regelsystem – det som finns eller är på väg att också utvecklas på annat håll i Europa – som legitimerar psykoterapeuter. Däremot stödjer Freudianska föreningen attityden att det är väsentligt att de som på ett seriöst sätt är intresserade av psykoanalysen såväl deltar i det offentliga samtalet som delger sina tankar och sitt kunnande till de allmänna institutionerna. Psykoanalysen kan, i den mån den representeras på ett kreativt sätt i det offentliga rummet, bli fruktbart närvarande. Det är konstruktivt och berikande för alla inblandade parter.

Freudianska föreningens seminarie- och föreläsningslokal finns på Stora Nygatan 13 i centrala Göteborg. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter. Medlemsavgiften fastställs av medlemmarna i föreningen.

Freudianska föreningen publicerar Arche – tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur. Tidskriften har som mål att publicera författare, akademiker, intellektuella och psykoanalytiker som arbetar inom det breda fält som inkluderas i föreningens verksamhet. Tidskriften riktar sig till psykoanalytiker, psykologer och psykoterapeuter, samt forskare inom human- och samhällsvetenskaperna. Den vänder sig naturligtvis även till alla de som hyser ett genuint intresse för de frågor tidskriften belyser. Redaktör och ansvarig utgivare för tidskriften är Per Magnus Johansson. Biträdande redaktörer är Mats Leffler och Annika Stiebe. Layoutansvarig & bildredaktör är Johan Linton. Redaktionssekreterare är Jonas Gilbert och Johan Stålberg. Redigerare och samordnare är Andreas Stiebe. Ansvarig för kontakter med Frankrike är Yvette Johansson. Arche blev 2018 årets svenska kulturtidskrift. 

Inom Freudianska föreningen har bland andra följande personer föreläst: Michael Azar (professor i idé- och lärdomshistoria och författare), Fethi Benslama (doktor i filosofi, psykoanalytiker och författare, Paris), Sergio Benvenuto (forskare i filosofi och psykologi, redaktör för Journal of European Psychoanalysis), Bengt Brülde (professor i praktisk filosofi, Göteborg), Pawel Dybel (professor i filosofi och sociologi, Warszawa), Claes Ekenstam (docent i idé- och lärdomshistoria, Göteborg), Gunilla Hallerstedt (docent i psykologi och universitetslektor, Göteborg), Agnes Heller (filosof, professor emeritus vid New School for Social Research, New York), Peter Josephson (lektor i idéhistoria vid Södertörns högskola), Irina Karlsohn (fil dr i slaviska språk, Uppsala), Thomas Karlsohn (docent i idé- och lärdomshistoria, Göteborg/Uppsala), David Karlsson (idéhistoriker och redaktör, Göteborg), Georg Klein (professor i tumörbiologi, Karolinska institutet, Stockholm), Sven-Eric Liedman (professor emeritus i idé- och lärdomshistoria, Göteborg), Mats Leffler (psykolog, psykoterapeut och översättare, Göteborg), Gunilla Linde Bjur (professor i konstvetenskap och arkitekt, Göteborg), Johan Linton (konstnär, arkitekt, civilingenjör och docent i arkitekturens teori och historia, Göteborg), Magnus Ljunggren (professor emeritus i ryska, Stockholm), René Major (läkare, psykoanalytiker och författare, Paris), Chantal Talagrand Major (psykoanalytiker, författare, Paris), Edda Manga (fil dr i idé- och lärdomshistoria, Stockholm), Michael Molnar (ansvarig för Freudmuseet i London och chefsarkivarie, London), Alf Nilsson (professor emeritus i klinisk psykologi och psykoterapeut, Lund), Ingemar Nilsson (professor i idé- och lärdomshistoria, Göteborg), Martin Nyström (musikrecensent i Dagens Nyheter och kulturjournalist), Ole Andkjær Olsen (fil dr i litteraturhistoria och forskare, Köpenhamn), Johannes Nordholm (psykolog och konstvetare, Göteborg), Mats Persson (professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet), Michel Plon (psykoanalytiker, forskare och författare, Paris), Erik Porge (psykoanalytiker, läkare och författare, Paris), Claude van Reeth (läkare och psykoanalytiker, Bryssel), Astrid von Rosen (docent i konst- och bildvetenskap, Göteborg), Elisabeth Roudinesco (psykoanalytiker, historiker, forskare och författare, Paris), Moustapha Safouan (filosof, psykoanalytiker och författare, Paris), Barbro Sylwan (psykoanalytiker, Paris), Enrique Torres (läkare och psykoanalytiker, Cordoba), Sven-Olov Wallenstein (konstteoretiker och professor i filosofi, Stockholm). Från och med år 1997 fram till dags dato (2018) har även undertecknad föreläst på Freudianska föreningen vid flera tillfällen, samt introducerat ovan nämnda föreläsare och hållit i diskussionerna i anslutning till samtliga föreläsningstillfällen.

Inom föreningens regi förekommer regelbundet filmvisningar, som diskuteras och kommenteras. Vi har bland annat gått igenom In Treatment och psykoterapeuten Paul Westons (spelad av Gabriel Byrne) möten med sina patienter, liksom olika inspelningar av skilda verk av August Strindberg. 

Per Magnus Johansson

4 juli 2019