28 oktober, 2022

Vänbok till René Major

Nedan en svenska översättning av en text som är skriven på franska av undertecknad. Översättningen, som är gjord av Håkan Liljeland i samarbete med författaren, är en del av en längre text, som trycktes i en vänbok till René Major, som gavs ut inför att han den första november fyller 90 år. Boken – René Major – La psychanalyse à venir – publicerades i slutet av september 2022. Redaktörer för boken har Ginette Michaud och Danielle Cohen-Levinas varit. Den innehåller texter av bland andra Isabelle Alfandary, Jacques Derrida, Michel Plon, Henri Rey-Flaud och Chantal Talagrand Major. 

Le texte suivant, écrit par Per Magnus Johansson et traduit en suédois par Håkan Liljeland en collaboration avec son auteur, est un extrait d’un texte plus long publié dans un livre hommage à René Major à l’occasion de son 90ème anniversaire le 1er novembre.  L’ouvrage – René Major – La psychanalyse à venir – est paru fin septembre 2022 aux Éditions Hermann, à Paris, dans la série Rue de La Sorbonne, sous la direction de Ginette Michaud et Danielle Cohen-Levinas. Il comprend des textes entre autres d’Isabelle Alfandary, Jacques Derrida, Michel Plon, Henri Rey-Flaud ou Chantal Talagrand Major.

René Major och institutionerna 

René Major påbörjade sin utbildning vid Société Psychanalytique de Paris (SPP) 1960. År 1967 blev han associerad medlem, 1971 fullvärdig medlem och året därpå institutets generalsekreterare. 1973 valdes han till ordförande för institutet. Efter alltför många destruktiva institutionella konflikter grundade han 1975 Confrontation tillsammans med Dominique Geahchan (1925-1983). I ett brev till ordföranden Horacio Etchegoyen (1919-2016) begärde han 1997 utträde ur IPA (och följaktligen också ur SPP). I det redogör han också för de motiv som väglett IPA under den s.k. Rioaffären. Brevet finns publicerat i en fransk översättning i La Psychanalyse face à la dictature et à la torture (Editions L’Harmattan)författad av Helena Besserman Vianna (1932-2002). 1977 grundar han skriftserien La psychanalyse prise au mot (Psykoanalysen tagen på ordet) på bokförlaget Aubier Montaigne. Under åren 1979 och 1984 ger han ut Cahiers Confrontations. I den kritiserar han alla de former av institutionell dogmatism som han själv hade erfarit. År 1995 grundar han, tillsammans med Jacques Derrida (1930-2004), tidskriften Contretemps. Tidskriften blir en plats där psykoanalysen diskuteras – både dess teoretiska och praktiska sida – och stöts mot tidens förändringar, allt medan den förblir förbunden till historien. Den vittnar om att psykoanalysen inte kan överleva utan filosofin, konsten, litteraturen och poesin; en svår och komplex uppgift visavi en inte alltid förstående värld. Contretemps utsatte sig för den risken. Motstånd som vädjan till livet. Skönhet som motstånd. 

René Major, av naturen såväl aristokrat som rebell, har alltid haft modet att lämna institutioner som kvävt den intellektuella friheten, som inte värnat om en levande psykoanalys och som inte favoriserat ett originellt och självständigt politiskt tänkande. Efter att år 2000 ha organiserat Les États Généraux de la Psychanalyse i Paris grundar han 2003 Institut des Hautes Etudes en Psychanalyse. 

René Major besitter den sällsynta förmågan att skydda vänskapen, men också kraften att bryta med vänner som i hans mening förrått honom. Han vänskap är outplånlig. Hans solidaritet är grundmurad, kompromisslös och alltid taktfull. Både i tystnaden och i handlingen. Han är även trogen den intellektuella historien, frikopplad från vardagen. En modern psykoanalytiker före all modernitet. En psykoanalytiker både bortom tiden och i tiden. Fortfarande och för alltid med oss. 

René Major et les institutions

René Major est entré en formation à la Société psychanalytique de Paris en 1960. Il en est devenu membre adhérent en 1967, puis membre titulaire en 1971 et secrétaire général de l’Institut l’année suivante. Il fut élu directeur de l’Institut de psychanalyse en 1973. Après avoir vécu trop de conflits institutionnels destructifs, il créa en 1975 Confrontation avec Dominique Geahchan (1925-1983).

Il démissionnera de l’IPA (et par conséquent de la SPP) en 1997 dans une lettre adressée au président Horacio Etchegoyen (1919-2016) où sont explicitées les motivations qui ont trait aux décisions de l’IPA dans l’affaire de Rio. Cette lettre est publiée dans la traduction française du livre d’Helena Besserman Vianna (1932-2002) La psychanalyse face à la dictature et à la torture aux Editions l’Harmattan. En 1977, René Major fonde une collection chez Aubier Montaigne La psychanalyse prise au mot. De 1979 à 1984 il dirige les Cahiers Confrontation. Il y critique toutes les formes de dogmatisme institutionnel au travers de ses propres expériences. Il fondera avec Jacques Derrida (1930-2004) en 1995 la revue Contretemps. La revue est aussi un lieu pour discuter et exposer la psychanalyse – l’aspect théorique et la pratique – face aux changements du temps, tout en assumant l’histoire. Et pour témoigner que la psychanalyse ne peut pas perdurer sans la philosophie, l’art, la littérature et la poésie. Une tâche difficile et complexe face à un monde pas toujours compréhensible. Contretemps prenait le risque. La résistance comme un appel à la vie. La beauté comme résistance. 

 De nature aristocratique et rebelle, René Major a toujours eu le courage de quitter les institutions qui étouffent la liberté intellectuelle, qui ne protègent pas une psychanalyse vivante et qui ne favorisent pas une pensée politique originale. Après l’organisation des Etats Généraux de la psychanalyse à Paris en 2000, il crée en 2003 l’Institut des Hautes Etudes en Psychanalyse.

Il possède cette faculté rare de savoir protéger l’amitié. Mais aussi la force de rompre avec les amis qui, à son sens, le trahissent. Le sens de l’amitié de René Major est inoubliable. Sa solidarité est sans failles, sans compromis et d’une discrétion absolue. Dans le silence et dans l’acte. C’est aussi une fidélité à l’histoire intellectuelle, détachée de la vie quotidienne. Un psychanalyste moderne avant la modernité. Un psychanalyste hors du temps et dans le temps. Encore et pour toujours avec nous.

Per Magnus Johansson 28/10-2022