Tillbaka

Curriculum vitae - Per Magnus Johansson

Psykoanalytiker, filosofie doktor,

docent i idé- och lärdomshistoria,

leg psykolog med specialistkompetens i klinisk psykologi,

leg psykoterapeut och invandrarpsykolog.

Curriculum vitae innehåller 6 olika moment:

A. Utbildning och akademiska examina

1982 legitimerad psykolog.

1986 legitimerad psykoterapeut.

1990 invandrarpsykolog.

1996 specialistkompetens i klinisk psykologi.

1999 filosofie doktor i idé- och lärdomshistoria.

2003 docent i idé- och lärdomshistoria.

1980-2007 psykoanalytisk utbildning i Paris.

B. Föreläsningar och offentliga uppdrag

Jag har under femton år, från 1992 till dags dato, undervisat på Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. Tillsammans med Claes Ekenstam har jag haft en texttolkningskurs (5 p) i idéhistoria, B-kursen. Kursen har sedan den startades hållits en gång per termin, dvs. två gånger per kalenderår. Likaledes har jag haft ett inslag inom kursen Människobilden vid samma institution. Denna kurs har återkommit en gång per kalenderår. I båda fallen har jag kontinuerligt undervisat vissa inslag. Sedan 1999 har jag också haft betydande undervisningsinslag inom psykoterapi­utbildningen vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet; jag har varit kursansvarig för flera delmoment, bl.a. Freudkurserna, specialkurser i psykoanalytisk teknik och kursen om fransk psykoanalys. Likaledes har jag handlett i såväl grupp som enskilt varje år och termin. Sedan början av 1990-talet har jag även undervisat på Psykologprogrammet om psykodynamiska personlighetsteorier, inom 10-poängskursen Personlighetspsykologi, en gång per termin.

Jag har sedan 1993 lett seminarieverksamheten i Freudianska föreningens regi för 25-30 psykologer/psykoterapeuter.

1992
Föreläste på Chalmers universitetsdag under Chalmers temadagar om Människa, Teknik och Samhälle.

1993
Hösten: undervisade på en doktorandkurs om Alice i underlandet på Institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet.

Undervisade om Lacan (20 timmar) på Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Oktober: föreläste i Oslo på professor Svein Haugsgjerds klinik, Major-föreningen, om psykoanalysen som vetenskaplig disciplin.

1994
Januari: föreläste i Skanör vid Nordiska sommaruniversitet (NSU) om faderskapet och psykoanalys.

April: föreläste vid Konstmuseet i Göteborg om psykoanalys och den andre, samt i frågan om nazisterna och deras förhållande till olikheter. Rasism, religion och politik berördes. Föreläsningen hölls tillsammans med dramaturg Per Arne Tjäder i konstmuseets föreläsningssal.

Juni: föreläste i London på konferensen The question of archives. Övriga föreläsare var bland andra Jacques Derrida, Ricardo Steiner, René Major och Elisabeth Roudinesco. Konferensen hölls på Freudmuseet. Jag talade om psykoanalytikern Ola Andersson.

6-9 september: inbjuden till det årliga Cheironmötet i Paris för att föreläsa om Ola Andersson - "un psychanalyste en exile".

November: Ord och Bilds föreläsningsserie, direktöversättning av Elisabeth Roudinescos föreläsning.

10 november, 5 december: talade vid två tillfällen om Leonardo da Vinci och Freud i samband med den stora Leonardo da Vinci-utställningen på Eriksberg i Göteborg, i utställarnas respektive Ord och Bilds föreläsningsserie.

1995
Mars: föreläste på Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet under rubriken "Psykoanalytikerna, det litterära verket och Lewis Caroll". Jag var inbjuden av ämnesgruppen på Psykologiska Institutionen vid Göteborgs universitet.

April: Europaprogrammet, Göteborgs universitet, "The Enlightenment and Postmodernism". Föredrag: "Psychoanalysis and the Enlightenment Project". Föreläste i detta sammanhang tillsammans med ett flertal forskare. Sven-Eric Liedman, Göteborg, Michael Bendikt, Wien, Monique Castillo, Paris, Emmet Kennedy, Washington och Robert Wokler, Manchester.

1996
Våren: ansvarig för utställningen om Sekelskiftets Wien på Stadsbiblioteket i Göteborg. Jag skrev en katalog, som sponsrades av Göteborgs kommun. Katalogen är en kronologi över Freud från hans födelse till hans död. Jag höll också den avslutande föreläsningen, vilken publicerades i Ord och Bild: "Hundra år av psykoanalys".

Föreläste på Svenska Psykologklinikers årsmöte i Stockholm om förhållandet mellan individualpsykologi och socialpsykologi.

1997
Mars: Freud då och nu. Favoriter i repris. Konserthuset och finalen på utställningen om sekelskiftets Wien (17/3-1997).

Bildade Freudianska föreningen. Föreningen inbjuder till en akademisk diskussion om psykoanalysens, psykologins och psykiatrins historia. Som föreläsare inbjuds författare och forskare som ägnat sig åt att förstå viktiga moment förbundna med dessa discipliners historia och praktik. Föreningen är oberoende av skoltillhörighet. Delar av verksamheten dokumenteras i Psykoanalytiskt Tid/Skrift. Tidskriften kom ut med sitt tjugoförsta nummer i september 2007. Den stöds av Franska Ambassaden och Statens kulturråd.

I Freudianska föreningens regi har följande personer föreläst: Michael Azar (docent i idé och lärdomshistoria och författare), Fethi Benslama (doktor i filosofi, psykoanalytiker och författare, Paris), Sergio Benvenuto (forskare i filosofi och psykologi, redaktör för Journal of European Psychoanalysis), Bengt Brülde (fil. doktor i praktisk filosofi, Göteborg), Claes Ekenstam (docent i idé och lärdomshistoria, Göteborg), Gunilla Hallerstedt (docent i psykologi och universitetslektor, Göteborg), David Karlsson (idéhistoriker och redaktör, Göteborg), Sven-Eric Liedman (professor emeritus i idé- och lärdomshistoria, Göteborg), Gunilla Linde Bjur (docent i konstvetenskap och arkitekt) Johan Linton (arkitekt, civilingenjör och arkitekturhistoriker, Göteborg) Magnus Ljunggren (professor i slaviska språk och författare, Stockholm), René Major (läkare, psykoanalytiker och författare, Paris), Michael Molnar (ansvarig för Freudmuseet i London och chefsarkivarie, London), Alf Nilsson (professor emeritus i klinisk psykologi och psykoterapeut, Lund), Ingemar Nilsson (professor i idé- och lärdomshistoria, Göteborg), Ole Andkjær Olsen (doktor i litteraturhistoria och forskare, Köpenhamn), Michel Plon (psykoanalytiker, forskare och författare, Paris), Erik Porge (psykoanalytiker, läkare och redaktör, Paris), Claude van Reeth (läkare och psykoanalytiker, Bryssel), Elisabeth Roudinesco (psykoanalytiker, doktor i historia, forskare och författare, Paris), Moustapha Safouan (filosof, psykoanalytiker och författare, Paris), Barbro Sylwan, Enrique Torres (läkare och psykoanalytiker, Cordoba), Sven-Olof Wallenstein (konstteoretiker, filosof och vetenskaplig författare, Stockholm).

Från år 1997-2007 har jag föreläst på Freudianska föreningen vid 20 tillfällen; därutöver har jag introducerat ovan nämnda föreläsare och hållit i diskussionerna i anslutning till samtliga föreläsningstillfällen.

April: Göteborgs universitet, Ågrenska villan. Universalité et différence: citoyenneté, démocratie et philosophie. Colloque à Göteborg, Suède, 11-13 avril. Föreläsning: La psychanalyse par rapport à l'universalité.

November: föreläste i Stockholm i samband med att Natur och Kultur lanserade 3:e och 4:e bandet av Freuds Samlade Skrifter - om Vitsen och Vardagslivets Psykopatologi - i Stockholms Spårvägars lokaler i Stockholm.

1998
Augusti: föreläste på Geijerskolan, Ransäter, på en konferens om psykiskt lidande med bland annat professor Georg Klein.

November: föreläste på Psykoterapicentrum (Skåne) i Malmö om den tidiga svenska psykoanalysens historia.

1999
Januari: föreläste vid Psykiatrikonferenserna på Sahlgrenska universitetssjukhuset om galenskap ur ett historiskt perspektiv.

Mars: föreläste på Svenska Psykoanalytiska Föreningen i Stockholm om Ola Andersson.

April: föreläste i Malmö om arv och miljö tillsammans med professor Peter Gärdenfors och docent Germund Hesslow.

Maj: föreläste på Psykologiska institutionen i Göteborg, om "Psykoanalysens historia, Pehr Henrik Törngren och det tragiska"; inbjuden av ämnesgruppen på Psykologiska institutionen.

Föreläste på Falköpingsklinikerna om Freud, Foucault och Lacan - om förståelsen av psykiskt lidande.

Föreläste på Alliance Française i Göteborg på franska om min doktorsavhandling.

Juni: blev tillfrågad om att bli lektör på Natur och Kultur i Stockholm.

Oktober: föreläste på Humanistdagarna vid Göteborgs universitet om "En europé i Sverige - Lajos Székely verksam i Sverige mellan 1944-1995." Bidraget publicerades i en antologi. "En centraleuropé i Sverige - Lajos Székely verksam i Sverige mellan 1944-1995" (s 175-183). Ingår i Kerstin Norén (red): Europa - Göteborgs universitet Humanistdag­boken 12 (1999), Humanistiska fakultetsnämnden Göteborgs universitet.

Deltog i en diskussion om psykoanalys och kognitiv psykoterapi på Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

December: höll en föreläsning på högre seminariet vid Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet.

2000
Påbörjade ett samarbete med forskningsledare och docent Ove Sernhede och professor Thomas Johansson vid Centrum för kulturstudier vid Göteborgs universitet. Har varit med i centrats vetenskapliga referensgrupp, undervisat och varit ansvarig för en doktorandkurs. Kom under hösten 2003 att knytas fastare till Centrum för kulturstudier.

Januari: föreläste på Fotohögskolan vid Göteborgs universitet om det primitiva inom Freuds teori.

Februari: föreläste på Göteborgs Psykoterapiinstitut (GPI) om fransk psykoanalys.

April: föreläste i Stockholm inom Stockholms Psykoterapicentrums lokalavdelning om introduktionen av psykoanalysen i Sverige och deltog vid ett senare tillfälle i en gemensam diskussion med Clarence Crafoord och Dag Prawitz om psykoanalysens situation idag i Sverige.

Maj: föreläste på Vetenskapsfestivalen i Göteborg om psykoanalysens situation i Sverige i dag.

Föreläste i Göteborg för Kungälvs psykologer om psykoanalysens plats inom psykiatrin.

Juli: föreläste vid Sorbonne-universitetet i Paris i samband med Les étatsgénéraux de la psychanalyse, 8-11 juli, om psykoanalysens förhållande till universitetet i de skandinaviska länderna. Bland föreläsarna fanns René Major, Elisabeth Roudinesco och Jacques Derrida.

September: föreläste på Fotohögskolan vid Göteborgs universitet om Foucault och maktbegreppet.

Oktober: föreläste vid en konferens om familjen, tillsammans med forskare från olika discipliner, institutioner och länder vid Psykologiska institutionen i Göteborg; bland övriga föreläsare: professor Ulla Björnberg, professor Lars Dencik, docent Gunilla Hallerstedt, med dr Magnus Kihlbom och professor Philip Hwang.

Talade vid två tillfällen i Vetenskapsradion P1 om psykoanalysen och kritiken av densamma. Bland annat tillsammans med professor Christopher Gillberg.

December: föreläste om mörker och ljus vid Röda Sten i Göteborg tillsammans med professor Sven-Eric Liedman.

2001
Vårterminen: kursansvarig för doktorandkurs vid Centrum för kulturstudier tillsammans med docent Ove Sernhede och professor Thomas Johansson: "Psykoanalys och kultursyn".

Februari: föreläste inför Härlanda Stadsdelsnämnd (Villa Östers och SDF Härlandas personal) om vansinnets historia och psykiskt lidande utifrån ett historiskt perspektiv.

Maj: föreläste vid Göteborgs Psykoterapiinstitut om Lacan och den franska psykoanalysen vid tre tillfällen för kandidater som går diplomutbildningen.

September: föreläste en heldag i Borlänge för personal inom psykiatrin i södra Dalarna om fransk psykoanalys.

Föreläste på Bok och Biblioteksmässan tillsammans med professor Hans Ruin om tiden.

November: föreläste om psykiskt lidande ur ett historiskt perspektiv vid Stadsbiblioteket i Göteborg.

2002
Vårterminen: kursansvarig för doktorandkurs "Psykoanalys och kultursyn" på Centrum för kulturstudier vid Göteborgs universitet.

Januari: inbjuden föreläsare på enhetsdag för psykologer och behandlings­assistenter i Varbergs kommun.

Höstterminen: ansvarig för Introduktionskursen över 10 veckor för kandidaterna i psykoterapi vid Göteborgs universitet.

Undervisade vid åtta tillfällen om psykos för läkare, psykologer, sjuksköterskor och arbetsterapeut vid Lillhagens Sjukhus, Göteborg.

September: föreläste på Bok och Biblioteksmässan om Psykoanalytisk Tid/Skrift.

December: inbjuden föreläsare på enhetsdag för psykologer och behandlings­assistenter i Varbergs kommun.

Föreläste om subjektet inom ramen för en forskarkurs vid Centrum för kulturstudier, Göteborgs universitet.

2003
Februari: föreläste om kognition inom ramen för en doktorandkurs inom Lingvistiken vid Göteborgs universitet.

Vårterminen: undervisade vid tio tillfällen om psykos för läkare, psykologer, sjuksköterskor och arbetsterapeut vid Lillhagens Sjukhus, Göteborg.

Föreläste vid Högskolan i Borås "filosofibar" om den sårbara människan.

September: föreläste vid Centrum för kulturstudier, Göteborgs universitet om psykoanalys och kvinnorna.

Föreläste om situationisterna på ABF tillsammans med bland annat regissör Stefan Jarl och redaktör Jonas J Magnusson.

Föreläste på Bok och Biblioteksmässan om Stefi Pedersen och gränsen.

Föreläste vid Centrum för kulturstudier, Göteborgs universitet, om psykoanalysen och kvinnorna.

Oktober: föreläste på Humanistdagarna: Om Stefi Pedersen och gränserna.

November: föreläste vid Centrum för kulturstudier, Göteborgs universitet, om barnpsykoanalysens framväxt.

Föreläste på Freudianska föreningen, Göteborg, om att skriva psykoanalysens historia.

December: föreläste vid Centrum för kulturstudier, Göteborgs universitet, om psykoanalysen och universitetet.

Inbjuden av Psykologihistoriska Sällskapet och föreläste vid Göteborgs universitet om Psykoanalysen och universitetet.

2004
Mars: Föreläste i Göteborgs universitets regi på Wettergrens bokhandel, s.k. Akademisk kvart: Kan vem som helst bli mördare?

April: Borås Högskola: Förnuftiga känslor och känsligt förnuft.

Föreläste på Freudianska föreningen, Göteborg, om psykoanalysen och universitetet.

Föreläste på Högre Seminariet vid Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori om Teori och Praktik.

Maj: Talade på Göteborgs universitets-TV om mordets psykologi.

Föreläste på Vetenskapsfestivalen, Göteborgs universitet; om livets mening.

Föreläste på Psykoterapimässan, Stockholm och för Psykoterapicentrum om Ericastiftelsen.

Filosofiska Rummet, Sveriges radio; om livets mening.

Sveriges radio, P4. Intervju om livets mening.

Föreläste på Alliance Française: La Psychanalyse en Suède et en France.

Juni: Föreläste på Grand Rassemblement. Manifeste pour la psychanalyse et Front du refus. Législation européenne. Maison de la Chimie, 75007 Paris.

September: The Ethic question a historical perspective. Nordiska Etikrådsmötet i Stockholm.

Oktober: Stockholm. Riksföreningen för Psykoterapicentrum om diskussionen av psykoterapi under 1900-talet. Ersta konferenscentrum.

Föreläste för svenska kulturrådet i Sankt Petersburg om konstnärskap och psykoanalys.

Föreläste på Humanistdagarna, Göteborgs universitet: Om visioner.

December: Svenska Psykoanalytiska Föreningen i Stockholm: Motståndare och försvarare av psykoanalysen.

Freudianska föreningen, Göteborg: Psykoanalysen - hundra år av stridigheter.

2005
Februari: ABF i Göteborg tillsammans med litteraturvetare och två författare om skräcken: Den fasansfulla skräcken.

Maj: Freudianska föreningen, Göteborg: Psykoanalysens förhållande till universitetet.

September: Freudianska föreningen, Göteborg, tillsammans med Claude van Reeth från Bryssel: Om psykoanalysens situation ur ett internationellt perspektiv. Föreläsning på engelska.

Oktober: Atalante teater och dansscen i Göteborg. Föreläsning om fadern tillsammans med författaren Ragnar Strömberg med anledning av iscensättning av ett stycke modern dans.

Paris; Societé international d'histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse, föreläsning om förhållandet mellan psykoterapi och psykoanalys. Föreläsning på franska.

Psykologidagarna i Stockholm; tillsammans med professor Ingemar Nilsson om förhållandet mellan teori och praktik.

November: Humanistdagarna; om förhållandet mellan djup och yta.

Folkuniversitetet i Göteborg; om utbrändhet med professor Peter Währborg och psykolog Håkan Liljeland.

Psykoterapiutbildningen: Freudkurs och Introduktionskurs för tredje gången.

2006
Februari: undervisade en heldag på Nordhemskliniken i Göteborg. Fortbildningsdag för Beroendeklinikens psykologer: Om psykologen, missbrukaren och gränsen.

April: Freudianska föreningen: Om förhållandet mellan psykoterapi och psykoanalys.

Intervju i Svenska Dagbladet "Freud fortsätter att väcka känslor" och "Psykoanalys mätbar med ny teknik." Publicerad 30 april.

Maj: Vetenskapsfestivalen: Om kreativitet; Göteborgs Stadsmuseum. Tillsammans med arkitekt Johan Linton.

Kungälvs Psykiatriska Klinik: Föreläsning om familjen och familjens betydelse.

Linköping: Exil och existens. Flyktingmedicinskt centrums 20-årsjubileum, 250 deltagare.

Göteborg, Sankt Lukas Stiftelsen: Om Ola Andersson och Stefi Pedersen.

Intervju i P1 med anledning av att det var 150 år sedan Freud föddes.

Juni: Intervju i Svenska Dagbladet om psykoterapins ställning.

Juli: Le rapport entre la psychanalyse et la psychotherapie; Les etats généraux de la psychanalyse; Bryssel, Belgien; föreläsning på franska.

September: Freudianska föreningen, Göteborg: en diskussion tillsammans med Elisabeth Roudinesco om att skriva psykoanalysens historia.

På Bok och Biblioteksmässan: om Freud med anledning av att det var 150 år sedan Freud föddes.

Oktober: Freudianska föreningen, Göteborg: om förhållandet mellan psykoanalys och psykoterapi.

December: Filosofibaren i Borås. Borås Högskola. Om det mångkulturella samhället och Julia Kristeva.

Ansvarig för Freudblock, psykoterapiutbildningen vid Göteborgs universitet.

2007
Februari: I Lund, arrangerat av Skånska Psykoanalytiska Sällskapet tillsammans med RPC Skåne: "Psykoanalys - Psykoterapi. En historisk exposé."

Våren: Föreläsning i Freudianska föreningen. Om förhållandet mellan universitet och psykoanalysen.

September: Freudianska föreningen i Göteborg och förhållandet mellan psykoanalys och psykoterapi.

September: I Stockholm. Skolpsykologernas och Förskolelärarnas årsmöte. Om Skolpsykologi.

Oktober: Filosofiska rummet: "Filosofin och sexualiteten" Sveriges Radio P1.

Psykologidagarna i Stockholm: Personlighetspsykologi.

December: Filmfestivalen: Introduktion av Sabina Spielrein. Stadsbiblioteket i Göteborg.

Psykoterapiutbildningen - Fransk psykoanalys och Specialkurs: "Psykoanalytisk teknik".

C. Handledningsuppgifter

1990-2007
Handleder psykologstudenter i slutet av deras utbildning i patientarbete vid Göteborgs universitet.

Från och med höstterminen 1996 till och med dags dato: handleder legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter anställda vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Handleder och undervisar på påbyggnadsutbildningen i psykoterapi vid Göteborgs universitet sedan dess start hösten 1999. Handleder både individuellt och i grupp. Handledningen äger rum fortlöpande under varje termin.

Har under hela 1990-talet haft ett stort antal psykologstudenter som gått i så kallad egenterapi hos mig under sin psykologutbildning.

Har under 90- och 00-talet handlett ett flertal studenter i deras uppsatsskrivande för psykologexamen.

Har under hela 90-talet fram till nu handlett kommunalt och/eller statligt anställda legitimerade psykologer och psykoterapeuter. Handledningarna har finansierats av bland annat Borås kommun, Falköpings kommun, Göteborgs kommun, Kungälvs kommun, Svenska Röda korset i Stockholm, Skövde kommun, Torsby kommun, Varbergs kommun och Värnamo kommun.

Var under fyra års tid ansvarig handledare för ett behandlingshem i Varberg. I arbetet ingick att handleda de två behandlingsansvariga psykologerna och ett 20-tal behandlingsassistenter. Arbetet avslutades 2004.

Handleder psykologer och psykoterapeuter verksamma på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg, Östra Sjukhuset i Göteborg, psykologer verksamma inom Älvsborgs Landsting och Borås kommun.

Har under hela 1990-talet och 2000-talets sju första år handlett privatpraktiserande psykologer och psykoterapeuter i Göteborg och Göteborgsområdet.

Handleder enhetschef (Stenungsunds kommun) och två chefsöverläkare (Borås kommun; Södra Älvsborgs Sjukhus; Västra Götalandsregionen) sedan 2006.

D. Publicerade artiklar och böcker

Artiklar och recensioner

1990
Publicerade i ARACHNE i Sju studier om MARX "Två perspektiv på psykoanalysen". Artikeln är på 41 sidor.

Skrev 20 artiklar för Nationalencyklopedin, bland annat "Sigmund Freud", "Jaget", "Lacan" och "Psykoanalys". Hade vidare ansvaret för genomläsning av ett femtontal artiklar för Nationalencyklopedin1.

1993-1995
Artiklar på kultursidan Göteborgs-Posten 1993 ("Psykoanalysen i Göteborg"), 1993 ("Psykoanalysen i Frankrike"), 1993 ("Lacan i Frankrike"), 1994 ("Lacans seminarium"), 1994 ("Om Lacan", "Joel Dor"), 1995 ("Sibylle Lacan").

1994
Januari: publicerade artikel i Esquisses Psychanalytiques ( Jacques Lacan 8 sidor).

Hösten: Ord och Bild gjorde ett nummer om psykoanalysen i Frankrike, vilket jag hade ansvaret för. Jag översatte, kommenterade och fackgranskade samt skrev en egen längre artikel för det numret.

Publicerade i Atalanta en längre artikel på engelska: "Lacan i Sverige".

Ett flertal artiklar i Ord och Bild mellan 1994 och 2000 (bl.a. "Hundra år av psykoanalys", Ord och Bild, nr 5-6, 1996). Samt ett antal artiklar i franska facktidskrifter under samma period, bl.a. Esquisses Psychanalytiques.

2000
*2 "Jacques Lacan", Insikten, nr 2, april, 2000. Årg. 9. s 10-18.

2001
* "Kritiken av Freuds psykoanalys" Del 1. Insikten, nr 5, december, 2001. Årg. 10. s 17-27.

Forskning och Framsteg. "Freudianska felhandlingar".

2002
Redaktör och ansvarig utgivare för Psykoanalytisk Tid/Skrift från och med mars 2002.

* "Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 1", Psykoanalytisk Tid/Skrift, 1, 2002, s 3-5.

* "Introduktion till Pierre Legendre", Psykoanalytisk Tid/Skrift, 1, 2002, s 6-9.

* "Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 2-3", Psykoanalytisk Tid/Skrift, 2-3, 2002, s 3-7.

* "Viktor Tausk (1879-1919) ", Psykoanalytisk Tid/Skrift, 2-3, 2002, s 93-94.

* Psykisk Hälsa 4, 2002, "Psykoanalysen som subjektets och det omedvetnas vetenskap", s 343 - 350. Tillsammans med Peter Jansson, som är andra författare till artikeln.

* "Kritiken av Freuds psykoanalys" Del 2. Insikten, nummer 1, februari, 2002, s 17_28.

2003
* "Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 4-5", Psykoanalytisk Tid/Skrift, 4-5, 2003, s 3-5.

* "Om psykoanalys på svenska", Psykoanalytisk Tid/Skrift, 4-5, 2003, s 6-8.

* "Alfhild Tamm (1876-1959)", Psykoanalytisk Tid/Skrift, 4-5, 2003, s 29-42.

* "Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 6-7", Psykoanalytisk Tid/Skrift, 6-7, 2003, s 3-9.

**3 "Fleeing from One Place, Searching for Another", International Forum of Psychoanalysis, 2003, 12 (2-3) s 157-163.

** "Sweden and psychoanalysis", Journal of European Psychoanalysis, 2003, 17, s 123-138.

2004
** "Psykoanalysen och konsten: ett samtal mellan generationerna", Bulletin för Svenska psykoanalytiska sällskapet, 2004, 61, s 43-47.

** "Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 8-9", Psykoanalytisk Tid/Skrift, 2004, 8-9, s 3-6.

** "Intervju med Julia Kristeva", Psykoanalytisk Tid/Skrift, 2004, 8-9, s 7-19.

** "Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 10", Psykoanalytisk Tid/Skrift, 2004, 10, s 3-6.

** "Stefi Pedersen - ett liv i gränstrakter", Psykologtidningen, 2004, 1, s 8-11.

2005
** "Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 11-12", Psykoanalytisk Tid/Skrift, 2005, 11-12, s 3-4.

** "Intervju med Julia Kristeva (III)", Psykoanalytisk Tid/Skrift, 2005, 11-12, s 7-16.

** "Individuell skräck och socialt skräckvälde", Psykoanalytisk Tid/Skrift, 2005,11-12, s 17-19.

** "Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 13", Psykoanalytisk Tid/Skrift, 2005, 13, s 3-4.

** "Charles Melman", Psykoanalytisk Tid/Skrift, 2005, 13, s 7.

** "Intervju med Charles Melman", Psykoanalytisk Tid/Skrift, 2005, 13, s 8-20.

2006
** "Invited commentary on the interview with Jan Stensson", International Forum of Psychoanalysis, 2006, 15, 1, s 13-16.

** "Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 14-15", Psykoanalytisk Tid/Skrift, 2006, 14-15, s 3-4.

** "Jag har aldrig varit kollegial. Samtal med Sven-Eric Liedman", Psykoanalytisk Tid/Skrift, 2006, 14-15, s 7-55. Intervjun utförd tillsammans med David Karlsson.

** "Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 16-17", Psykoanalytisk Tid/Skrift, 2006, 16-17, s 3-4.

** "Kronologi över Sigmund Freud", Psykoanalytisk Tid/Skrift, 2006, 16-17, s 7-62.

** "Intervju med Elisabeth Roudinesco", Psykoanalytisk Tid/Skrift, 2006, 16-17, s 235-245.

** "Konsten att symbolisera", Psyke och logos, 2006, årgång 27, 2, s 957-966.

1994-2006
Jag har i Psykologtidningen skrivit en rad artiklar, där jag inte minst företrätt ett historiskt perspektiv. Följande artiklar har publicerats: "Homosexualitet och föräldraskap" (1994), "Svar på debatt" (1994), "Svar på diskussion om homosexualitet och föräldraskap" (1994), "Svar i debatt om psykofarmaka " (1996), "Om minnet, glömskan och sanningen" (1996) , "Psykoanalysen 100 år" (1996), "Biologismen stiftar split" (1997), "Om glömska, bortträngning och förnekande inom den psykoanalytiska institutionen under nazismens skugga" (1997), "Not om den franska situationen" (1997), "Svar på kritik från Gunilla Gerland och Bodil Jönsson om autism" (1998), "Kritiken av Freud - under och efter hans tid" (1998), "Elisabeth Roudinescos film" (1999), ­"Att skriva psykoanalysens historia" (2000), "Psykoanalysen vid Sorbonneuniversitetet" (2001), nekrolog över Joachim Israel (2001), "En tragedi för oss alla" (2001), "Dags att riva muren och formulera sig" - Om teori och praktik inom psykologin (2002), "Till frågan om att läsa en artikel". Svar på kritik (2002), "Stefi Pedersen och psykoanalysens historia" (2004), "Psykoanalysen och konstnärskapet" (2004), "Om att tolka Freud: Oidipuskomplexet" (2006), "Freudåret i internationell press" (2006).

Vidare har jag i Psykologtidningen recenserat Sven-Åke Christiansson och Görel Wentz: Brott och Minne - Berättelser om grova brott i känslo- och minnesperspektiv (1996), Billy Ehn: Frånvaron. En berättelse om övergivenhet (1997), Sigmund Freud: Sexualteorier (1999), samt Behind the Scenes _ Freud in Correspondence (1998), Freuds fallstudier (2000), Om Psykologförbundets tidiga historia (2000), Johan Cullberg: Psykoser (2000), Psykoanalysens etik - 7:e seminariet, 1959-1960 (2000), Anders Nyman m.fl.: Unga förövare (2001).

2007
** "Om Liedmans avskedsföreläsning", Psykoanalytisk Tid/Skrift, 2007,18-19, s 7.

** "Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 18-19", Psykoanalytisk Tid/Skrift, 2007, 18-19, s 3-4.

** "Sigmund Freud - 150 år", Psykoanalytisk Tid/Skrift, 2007, 18-19, s 22-27.

** "Historiography and Psychoanalysis", International Journal of Psychoanalysis, 2007 (16)2, s 103-112.

Böcker

Jag har publicerat eller på olika sätt deltagit (som förords- och/eller medförfattare) i publikationen av följande böcker:

Ola Andersson:

* Freud avant Freud (1997). Synthélabo Groupe, Paris. Préface d'Elisabeth Roudinescoet Per Magnus Johansson s 7_20.

* Freud precursor de Freud (2000). Introduça Elisabeth Roudinesco, Per Magnus Johansson s 15_31.

Michel Foucault:

* Band 1. Sexualitetens historia - viljan att veta. Band 2. Sexualitetens historia - njutningarnas bruk. Band 3. Sexualitetens historia - omsorgen om sig.(2002). Bearbetad och fackgranskad översättning. Dessutom förord till hela verkets 7 - 32.

Sigmund Freud:

Leonardo da Vinci - ett barndomsminne (1993), Daidalos, Göteborg. Förord (s 7-24) och fackgranskning.

Totem och tabu (1995), Daidalos, Göteborg. Förord (s 7-23) och fackgranskning.

Vitsen och dess förhållande till det omedvetna (1995), Daidalos, Göteborg. Förord (s 7-16) och fackgranskning.

* Freuds Samlade Skrifter, vol. IV (1997), Natur och Kultur, Stockholm. Volymansvarig, förord (s 9-42) och fackgranskning.

Per Magnus Johansson:

Sigmund Freud Kronologi (1996), Stadsbibliotekets informationsavdelning, Göteborg (85 sidor).

Freuds psykoanalys, band 1: Utgångspunkter, band 2: Arvtagare i Sverige (1999), Daidalos, Göteborg (752 sidor). Det första bandet används i flera sammanhang som läromedel.

** Freuds psykoanalys, band 3: Arvtagare i Sverige, (2003), Daidalos, Göteborg (504 sidor).

"Freud and the Enlightenment" (s 67-79). Ingår i Sven-Eric Liedman (red): Studies in Philosophy of Science (1997), Poznan, Amsterdam.

"Psykoanalysens rum" (s 47-69) är skriven i samarbete med Ingemar Nilsson. Ingår i Roger Qvarsell & Bengt Erik Eriksson (red): Psykiatrins marginaler. Gestalter, positioner, debatter (1997), SHS 26, 1997, Linköpings universitet.

* "Psykoanalysen och vetenskapen" (s 363-408). I samarbete med Peter Jansson. Ingår i Carl Martin Allwood & Martin G. Eriksson: Vetenskapsteori för psykologi och andra samhällsvetenskaper (1999). Boken används i flera sammanhang som läromedel.

* "Ola Andersson", "Poul Bjerre", "Finland" och "Sverige". Sammanlagt 10 sidor. Ingår i Dictionnaire international de la psychanalysesous la direction de Alain de Mijolla, (2002).

* "Sweden, and Psychoanalysis", författad tillsammans med David Titelman. Sammanlagt 5 sidor. Ingår i The Freud Encyclopedia. Theory, Therapy, and Culture. Editor: Edward Erwin, (2002).

* "Psykoanalysen och Tiden" (s 91-97). Ingår i Johan Linton (red): Millenniumskiftet. (2001). Övriga artiklar av professor Hans Bjur, Sven-Eric Liedman, professor Ann-Marie Pendrill, docent Curt Roslund, professor Hans Ruin, Sven-Olof Wallenstein, professor Charlotte Wiklander och redaktör Johan Linton.

* "Att skriva om Freuds liv" (s 193-227). Ingår som efterord i Octave Mannoni: Freud (2001). Utgiven på Gläntas bokförlag. Glänta Produktion, Göteborg.

* "Un cas d'hystérie et l'introduction de la psychanalyse en Suedé" (s 329-343). Ingår i André Michels (red.) Actualité de l'hystérie (2001), Érès, Paris.

* "En centraleuropé i Sverige - Lajos Székely verksam i Sverige mellan 1944-1995" (s 175-183). Ingår i Kerstin Norén (red): Europa - Göteborgs universitet Humanistdag­boken 12 (1999), Humanistiska fakultetsnämnden Göteborgs universitet.

"Fadermordet och mordet på fadern" (s 41-63). Ingår i René Rasmussen (red): Civilisationens ubehag - psykoanalysen i kulturen (1997), NSU Press, Köpenhamn.

* "Psykoanalysen och utopin" (s 303-315). Johan Kärnfelt och Sven-Eric Liedman (red). Ingår i Om utopier. En vänbok till Nils Eriksson. (2002).

** "Stefi Pedersen och gränsen", (s 153 - 161). Ingår i Gränser i Humanistdag­­boken (2003). Humanistiska fakultetsnämnden Göteborgs universitet.

** "Målningen och stolen", ( s 30 - 43) Ingår i Linton Lund Caravaggio (2004). Källemo,Värnamo. "Il quadro e la sedia", S. Lundh och J. Linton (red.): Linton Lundh Caravaggio : appendix till en vilstol = Appendice per una sedia asdraio.

** "Visionen och psykoanalysen", (s 139 - 146). Ingår i Vision och Verklighet i Humanistdag­boken (2004). Humanistiska fakultetsnämnden Göteborgs universitet.

** "Ytpsykologi och Djuppsykologi" (s 133 - 140). Ingår i Under ytan. Humanistdag­boken (2005). Nummer 18. Boken utgiven av Humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet till Humanistdagarna 12-13 november 2005.

** "Det öppna universitetet och praktikers kunskap", J. Kärnfelt (red). I skuggan av samtiden. En vänbok till Sven-Eric Liedman och Amanda Peralta, Göteborg: Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, Göteborgs universitet, 2006, (Arachne 20) s 243-260. Artikeln författad tillsammans med professor Ingmar Nilsson.

** "Psykodynamisk utbildning i mötet med universitetet", Ett ämne blir till. Psykologi i Göteborg - en kort historia med ett långt förflutet 1956-2006, Göteborg: Psykologiska institutionen, 2006, s 103-112. Artikel författad tillsammans med professor emeritus Sven Carlsson.

** "Fadern", Annica Starfalk och Nils Ramhöj (red): Bilder av en far, Göteborg: Starfalk, 2006.

** "Vi i dom - läkarna och patienterna" (s135-141). Ingår i Dom - och vi. Humanistdagboken (2006). Nummer 19. Humanistiska fakultetsnämnden, Göteborgs universitet.

** Personlighetspsykologi, författare tillsammans med professor Claudia Fahlke. Övriga medförfattare: professor Gunnar Karlsson, fil doktor Teci Hill och professor Lars-Gunnar Lundh. Stockholm: Natur och Kultur, 2007.

** "Förord", Personlighetspsykologi, Stockholm: Natur och Kultur, 2007, (s 11-12). Texten författad tillsammans med Claudia Fahlke.

** "Inledning", Personlighetspsykologi, Stockholm: Natur och Kultur, 2007, (s 13-16). Texten författad tillsammans med Claudia Fahlke.

** "Personligheten i ljuset av psykoanalysen", Personlighetspsykologi, Stockholm: Natur och Kultur, 2007, (s 158-223).

** "En avslutande diskussion", Personlighetspsykologi, Stockholm: Natur och Kultur, 2007, (s 224-262). Texten författad tillsammans med Claudia Fahlke.

Redaktörskap tillsammans med docent Claes Ekenstam, Människobilder. Tio idéhistoriska studier. Gidlunds förlag. Bland övriga författare kan nämnas: professor Mats André, professor emeritus Nils Eriksson, professor emeritus Sven-Eric Liedman, professor Bo Lindberg och professor Ingemar Nilsson.

Paul Robinson:

Freud och hans kritiker (1997), Daidalos, Göteborg. Förord (s 9-40) och fackgranskning.

Elisabeth Roudinesco:

Jacques Lacan En levnadsteckning, ett tankesystems historia (1994), Brutus Östlings Bokförlag, Stockholm. Fackgranskning och introduktion (s 13-21).

Texter som skall publiceras:

Artikel (beställd från Psykologtidningen): "Psykoanalysen och könsskillnaden".

Kontrakt från Daidalos bokförlag om Psykologins teori och praktik. Psykoterapins historia i Göteborg.

Vid sidan av ovanstående arbetsuppgifter har jag under de senaste tjugo åren varit verksam som privatpraktiserande psykoanalytiker.

E. Uppdrag

Grundare och ordförande för Freudianska föreningen från och med 1997 tills vidare.

Redaktör för Psykoanalytisk Tid/Skrift från och med 2001 tills vidare.

Vald till ordförande för Sveriges Psykologförbunds etiska råd från och med 2007 fram till 2013.

F. Utmärkelser

Erhöll 2006 franska utbildningsministeriets "Officier dans l'Ordre des Palmes Académiques". Priset utdelas till dem som på ett förtjänstfullt sätt och i ett internationellt perspektiv bidragit till att sprida fransk kultur och stärka intresset för det franska språket.

Per Magnus Johansson
Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori
Göteborgs universitet
Box 200
405 30 Göteborg

Per Magnus Johansson
Per Magnus Johansson AB
Erik Dahlbergsgatan 29
411 31 Göteborg

Telefon: 031-711 00 04
Fax: 031-16 75 70

Email: per.magnus.johansson@swipnet.se

[1]Skrev också: "Detet" (1991), "Det falliska stadiet" (1991), "Hypnos" (1992), "Hämning" (1992), "Julia Kristeva" (1992), "Konversionssyndrom" (1992), "Metonymi" (1992), "Libido" (1993), "Lustprincipen" (1993), "Loewenstein" (1993), "Metapsykologi" (1993) och "Samvetet" (1994).

[2]Asterisk(*) innebär att arbetet är publicerat efter doktorsavhandlingen Freuds psykoanalys.

[3]Asterisk (**) innebär att arbetet är publicerat efter docentur (2003).

© 2007 Per Magnus Johansson AB